وظايف و اختیارات انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
2- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.
3- برنامه ريزي براي تامين نيازها،توسعه و گسترش فعاليت ها.
4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال و نوآوري تكنولوژيك.
5- سعي در بهبود كيفيت توليد، بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.
6- كوشش براي هماهنگي در امر آموزش و ارتقاي مهارت اعضاء، و همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
8- جمع آوري وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.
9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشدو با رعایت مقررات جاری کشور.
12 – عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.
13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
14- همكاري با دستگاه هاي اجرايي و مراجع ذي ربط جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط.
15- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
16- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
17- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.