مهندس شوشتری

مهندس علی شوشتری

رئیس هیات مدیره

مهندس خانم ازاده مهدی نژاد

دبیر سندیکا

دکتر محمد حسین عابدینی نظری

عضو هیات مدیره

مهندس رضا خلج

بازرس اصلی
آقای موسوی نائب رئیس

مهندس سید فرید موسوی

نایب رئیس هیات مدیره

مهندس امیر قاسمی

اعضای علی البدل

مهندس امید افخمی عقدا

بازرس علی البدل

مهندس متین طالبی

خزانه دار و عضو هیات مدیره

دکتر حامدرضا شوریان

عضو هیات مدیره

مهندس جواد اسلامی

اعضای علی البدل