شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 4- شرايط عضويت:

كليه اشخاص حقيقي/حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

1- تابعيت ايران.
2- استقرار در حوزه جغرافیایی فعالیت انجمن صنفی.
3- فعالیت در حرفه/صنعت تولید دستگاه استخراج رمز ارزدر حوزه جغرافیایی انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي و مجوزهای معتبرشامل : .پروانه بهره برداری
4- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.
5 – قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
6- پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب.
تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.
تبصره 2- در صورت شكايت متقاضيان مبنی بر عدم پذيرش عضويت (به دلیل عدم احراز شرايط) یا تعلیق از عضویت اعضا، هیات مدیره مکلف است در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار دهد. تصميمات مجمع عمومی درصورت رعایت مقررات مربوط و اساسنامه دراين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست بدهد و یا در صورت عدم اشتغال در صنف مربوط بیش از 6 ماه یا در صورت صدور آراي قطعی از سوی مراجع قضایی کشور مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته شده و توسط مسئولین انجمن صنفي از موضوع مطلع خواهد شد، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.
ماده 5- موارد تعليق از عضويت انجمن صنفي:
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه.
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و مصوبات قانوني هريك از اركان انجمن صنفیبا تصويب دو سوم اعضاي هيات مديره و تاييد بازرس.

ماده 6- منابع مالي انجمن صنفي:

الف – وروديه: براي هر عضو که فقط يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي شود.
ب – حق عضويت:ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تعيین مي گردد.
ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه
د- ساير منابع قانوني به گونه اي كه مطابق قوانين و مقررات كشور، تشكل را داراي ماهيت انتفاعي ننمايد.
تبصره: منظور از فعاليت غيرانتفاعي، عدم انجام هرگونه فعالیت به منظور کسب سود و عدم برداشت مستقيم يا غير مستقيم وجوه حاصل از انجام فعالیت‏‏‏ها به نفع هيات مديره، اعضا،کارکنان يا افراد وابسته آنان مي باشد.
ماده 7-كليه اعضا بايد حق عضويت خود را به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند، واريز و رسيد بانكي را به خزانه دار ارايه نمايند.
تبصره 1- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
تبصره 2- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.
ماده 8 – چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد،از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود. چنانچه پس ازاخطار کتبی، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید -با تصويب هيات مديره -عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.