جناب مهندس شوشتری شما بعنوان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی ماینرداران کشورلطفاً در چند بند نقش سندیکای یا وزارتخانه صمت را در حوزه صنعت ماینینگ کشور شرح دهید؟؟

جناب آقای مهندس شوشتری گفت:طبق تقاضاوخواسته اعضای سندیکای مبنی براینکه درموردمشکلاتشان درحوزه ستادمبارزه باکالای قاچاق و ارز و حوزه است...

ادامه مطلب